Cookie beleid Trinitas

De website van Trinitas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten Club van 50

v.v. Trinitas KNVB-district Noord

Reglement Club van 50  Voetbalvereniging Trinitas.

Artikel 1 - Doelstelling 
De club van  50 heeft ten doel de v.v. Trintas financieel te ondersteunen. Dit kan door te  investeren in de accommodatie ofwel het materiaal van de v.v. Trinitas dan wel  anderszins een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de v.v. Trinitas door  ondersteuning van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden  met de doelstelling van de v.v. Trinitas in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 - Contributie, Lidmaatschap  en Opzegging 
De middelen  van de Club van 50 worden opgebracht door de leden van de Club van 50 door het  betalen van contributie voor het lidmaatschap. De contributie bedraagt € 50 per  lid per lopend competitiejaar van augustus tot juni. De contributie dient overgemaakt te worden naar 1474.519.067 t.n.v. Club van 50 onder vermelding van “Contributie” en  jaar. Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juli voorafgaand  aan het boekjaar waarin men de opzegging in wil laten gaan. Opzegging dient  schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de Commissie. Zolang van een lid  geen opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd.

Lid van de  Club van 50 kunnen zijn natuurlijke personen maar ook bedrijven of instellingen  dan wel groepen van personen die als zodanig onder een eigen tenaamstelling lid  willen zijn. Rechtspersonen en groepen van personen hebben in de besluitvorming  van de Club van 50 één stem.

Artikel 3 - Commissie 
Het bestuur  van de Club van 50 bestaat uit een commissie van 2 leden. Deze leden verdelen  onderling de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester met de  daarbij behorende taken. De commissie wordt voor de eerste keer voor drie jaar  gekozen;daarna wordt elk jaar een lid van de Commissie vervangen door een nieuw  lid middels een voorstel van de Commissie aan de ledenvergadering. De  ledenvergadering kan zelf ook een lid voor de Commissie voordragen indien de  voordracht door de meerderheid van de leden van de Club van 50 wordt  ondersteund.

Artikel 4 - Besteding gelden en  controle 
De  opbrengsten van de contributie in enig jaar worden bij voorkeur in zijn geheel  besteed aan een of meerdere doelen als beschreven onder Artikel 1 Doelstelling.  Niet uitgegeven gelden worden op een rekening bewaard voor besteding op een  later tijdstip. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door  een kascommissie van de Club van 50, bestaande uit twee leden,te benoemen door  de ledenvergadering, die ook aan de ledenvergadering verslag uitbrengt van de  controle. De kascommissie functioneert gedurende twee jaar; daarna wordt er een  nieuwe kascommissie aan gewezen.

Artikel 5 - Verdeling gelden 
De verdeling  van de te besteden gelden van enig jaar - zijn de bij voorkeur de totale  opbrengst van de contributie van dat jaar - wordt met inachtneming van het  bepaalde in artikel 1 bepaald door de Commissie die in de ledenvergadering  verantwoording aflegt van de besteding van de contributie. Leden van de Club  van 50, kunnen voorstellen doen voor de besteding van de ingelegde gelden.

Artikel 6 - Vergadering 
Het bestuur  van de club van 50 schrijft tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering  uit. De leden kunnen zelf ook de Commissie opdragen een ledenvergadering uit te  schrijven indien hiertoe door tenminste 20% van de leden om wordt verzocht.

Artikel 7 - Boekjaar
  Het boekjaar  van de club van 50 loopt per competitiejaar van augustus tot juni.

Artikel 8 - Wijziging Reglement 
Het  reglement kan worden gewijzigd indien 2/3 van de algemene ledenvergadering  hiermee akkoord kan gaan.

Artikel 9 - Ontbinding Club van 50
Bij  ontbinding van de Club van 50 komen de op dat moment beschikbare gelden ten  goede van de voetbalvereniging Trinitas.

Artikel 10 - Hardheidsclausule 
Ingevallen  waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie. De ledenvergadering  wordt jaarlijks verslag gedaan van die bijzondere gevallen.

Vastgesteld  en goedgekeurd door de leden van de Club van 50,

Jorrit de Vries &
Jos de Vries

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!